Tingimused
16 Jul 2015

Sõiduki üürileping

 1. Lepingu ese

1.1 Kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega Üürileandja kohustub edastada Üürnikule üürikasutusele (edaspidi nimetatud «üür») mootorsõiduki (edaspidi nimetatud «sõiduk»), mis vastab Üürniku nõuetele, mis on kindlaks määratud sõiduki üüri avalduses, vormis ja Üürnik kohustub tasuma sõiduki üüri eest kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega.

 1. Sõiduki volitatud kasutaja

2.1 Kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega sõiduki saab kasutada vaid isik või isikud, kelle andmed Üürnik edastas Üürilenadjale (edaspidi nimetatud «autojuht»).

2.2 Kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega, renitud sõiduki autojuhiks saab olla vaid täisealine isik (vähemalt 21 aastane), kellel on olemas B kategooria juhiload või võrdsed nendega ja tervise seisund, mis võimaldab sõiduki juhtimist.

2.3 Dokumentide koopiad, mis tõendavad autojuhi käesoleva lepingu punktile 2.2 vastavust, peavad olema edastatud Üürileandjale tutvumiseks.

 1. Sõiduki üleandmise tingimused

3.1 Üürileandja edastab Üürnikule sõiduki, mis vastab Üürniku nõuetele, käesoleva lepingu sõlmimise kuupäevast arvates. Sõiduki antakse üle Üürnikule parklas kokkulepitud aadressiga kokkulepitud perioodiks, mis on määratud Üürniku poolt oma avalduses sõiduki rentimiseks.

3.2 Pärast avalduse sõiduki rentimiseks vormistamist kooskõlas käesoleva lepingu, Üürnik tasub sõiduki broneerimise tasu (broneerimise summa) Üürileandja arvelduskontole.

3.2 Sõiduki üleandmine vormistatakse Üleandmise-vastuvõtmise aktiga sätestatud vormiga.

3.3 Üürileandja tagastab sõiduki lepinguga määratud tähtpäevaks parklasse kokkulepitud aadressiga, tehniliselt töötavas korras, mis vastab sõiduki Üleandmise-vastuvõtmise aktile. Sõiduki loetakse tagastatuks selle üleandmise hetkest Üürileandja volitatud esindajale. Pooled on õigustatud kooskõlastada mu sõiduki tagastamise kohta, mis peab olema vormistatud täiendava lisana käesolevale lepingule.

3.4 Olukorras kus Üürnik ei saa tagastada sõiduki õigel ajal, Üürnik on kohustatud sellest teavitama Üürileandjat 48 tundi enne sõiduki üleandmise tähtpäeva. Poolte kokkulpepel sõiduki tagastamise tähtaeg saab olla pikendatud.

 1. Sõiduki kasutamise tingimused

4.1 Üürnik kohustub kasutada renditud sõiduki ainult kooskõlas selle sihtostarbekusega ja sõiduki kasutamise juhendiga mis on kindlaks seatud käesoleva lepingu Lisaga 1.

4.2 Üürnik on õigustatud kasutada renditud sõiduki ainult Eesti Vabariigi piirides.

4.3 Üürnik kohustub mitte kasutada sõiduki kaubaveoks või reisjaveoks, kui reisijate arv on suurem kui ettenähtud sõiduki registreeritud andmetega.

4.4 Üürnik kohustub hoida renditud sõiduki tehniliselt töötavas korras ja oma arvel teostada vajaliku sõiduki remondi selle tehnilise korra taastamiseks kui tekkib rikke. Kõik sõiduki remontiga seotud tööd peavad olema teostatud autoremondi keskuses, millist nimetab Üürileandja.

 1. Tasumise tingimused

5.1 Üürnik tasub Üürileandjale igakuise tasu kokkulepitud summas, pangaülekanne kaudu Üürileandja arveldusarvele. Tasumine toimub sõiduki bronnerimise päeval täies ulatuses.

5.2 Poolte kokkuleppel Üürnik on õigustatud tasuma sõiduki üüri eest ettemaksuna (edaspidi nimetatud «ettemakse»).

5.3 Sõiduki väärtuse sõltuvalt, Üürnik on kohustatud reserveerida oma kontol summat, tagatisena Üürileandja kasuks, vastutuse tekkimisel Üürnikul Üürilendja eest käesoleva lepingu kohaselt ja edastada Üürileandja vastava kinnituse Üürniku pangast. Tagatisraha suuruse võib vaadata broneerimise ajal. Deponeerimine peab toimuma sularahas sõiduki kätte saamisel, ja selle tagastamine Üürnikule toimub ühe nädala jooksul pärast sõiduki tagastamist Üürileandjale, tingimusel, et puuduvad lepingu rikkumised Üürniku poolt.

5.4 Arvete tasumine toimub ainult Visa ja MasterCard kasutades või Eesti panga kaartidega.

 1. Sõiduki kindlustus

6.1 Üürileandja edastab Üürnikule koos vormistatud kindlustuspoolisiga kooskõlas kohaldava seadusandlusega.

6.2 Üürileandja edastab Üürnikule kõik vajalikud kindlustusega seotud dokumendid seoses renditud sõidukiga.

6.3 Kindlustuslepinguga ettenähtud kindlustusjuhtumi tekkimisel Üürnik on kohustatud viitamatult teatada sellelst Üürileandjale ja kindlustusseltsile, kellega Üürileandjal on sõlmitud kindlustusleping.

6.4 Üürnik pole õigustatud teostama toiminguid mis on suunatud sõlmitud kindlustuslepingu tingimuste muutmisele või kindlustuslepingu sõlmimisele muu kindlustusseltsiga.

 1. Õnnetuse kindlustus

7.1 Üürileandja poolt on vormistatud õnnetuse kindlustus (rahvusvaheline termin  PAI — Personal Accident Insurance) kooskõlas Eesti seadusandlusega.

7.2 Kindlustusjuhtum tekkib surma või terviskahjustuse korral sõiduki kasutamise jooksul või sõidukisse sisemisel või sõidukist väljumisel.

7.3 Õnnetuse kindlustus tagab meditsiinilise abi õnnetuse korral, mis on seotud sõiduki kasutamisega välja arvatud juhtumitest, millal nimetatud juhtum tekkis:

 • sõja, kodusõja või revolutsiooni tõttu;
 • enesetappu, enesekahjustuse, kuriteo toimepanemisel kindlustatud isiku poolt;
 • raseduse, pikajalise või kroonilise haiguse tõttu;
 • osalemise tõttu rallis või rassis;
 • sõiduki kasutamise vastuolus lisas 1 toodut tingimuste tõttu;
 • sõidukaaslaste võtmise tõttu;
 • sõiduki kasutamise vastuolus sõiduki tootja poolt kehtestatud nõuete tõttu. 
 1. Üürniku vastutus

8.1 Üürnikul on materiaalne vastutus iga kahju eest mis tekitab sõidukil enne sõiduki tagastamist Üürileandjale kooskõlas käesoleva lepingu punktiga 3.3, kui Üürnik on kahju tekitamisel süüdi ja kui kahju hüvitamine pole tagatud kindlustusega mis on seatud sõlmitud kindlustuslepinguga.

8.2 Üürnik vastutab iga kahju eest mis tekitab renditud sõiduki vale kasutamise tõttu või selle tehnilise seisundi mittevastavuse tagastamise hetkel sõiduki üleandmise-vastuvõtmise aktis toodud seisundile.

8.3 Varguse, või sõiduki tahtliku rikkumise korral kolmandate isikute poolt või muu kahju tekitamisel kolmandate isikute süül, Üürnik on kohustatud viivitamatult informeerida Üürileandjat. Üürnik on kohustatud osutama koostööd Üürileandjaga, korrakaitse organitega ja kindlustuseltsi töötajatega.

8.4 Sõiduki rikkumise korral, kui sõiduki pole enam võimalik kasutada selle sihtostarbekalt, Üürnik on kohustatud üle andma Üürileandjale sõiduki võtmed ja sõidukiga seotud dokumentatsiooni.

 1. Tagastustingimused ja trahvid.

9.1 Üürnik vastutab trahvide eest mis ta saab renditud sõiduki kasutamise jooksul. Üürnik on kohustatud trahvid ära tasuda iseseisvalt ja omal kulul, samuti ära tasuda kõk menetluskulud kui need on olemas ja edastada Üürileandajale vastavad dokumentide koopiad.

9.2 Juhul kui Üürnik ei ilmu sõiduki vastu võtmiseks kehtestatud kuupäeval, siis etteamakse sõiduki eest ei tagasta. Kui Üürnik informeerib oma keeldumisest sõiduki rentimises 24 enne sõiduki üleandmise kuupäeva, siis ettemakse tagastatakse maha arvates ühe päeva broneerimise summat.

9.3 Juhul, kui Üürnik rikkub käesoelva lepingu tingimusi ja Lisaga 1 kehtestatud sõiduki kasutamise reegleid, siis Üürileandja on õigustatud nõuda Üürnikult lepingutrahvi mille suurus sõltub rikkumise olulisusest:

– kui Üürnik tagastab sõiduki korras, mis ei vasta sõiduki korrale selle üleandmise hetkel Üürnikule (sõiduki tagastatakse mustana), siis määratakse trahvi 35 EUR suuruses, millele lisandub käibemaks.

– Trahvi saamisel sõiduki kasutamise jooksul Üürnik kohustub neid ära tasuma iseseisvalt ja ka ära tasuda kõik Üürileandja menetluskulud suuruses kuni 40 EUR.

 1. Üürileandja vastutus

10.1 Üürileandja ei vastuta Üürnikule või kolmandale isikule sõiduki kasutamise jooksul tekitatud kahju eest, välja arvatud juhtudel, kui kahju tekkis Üürileandja hooletuse tõttu või Üürnikule sõiduki tehniliselt vigases korras edastamise tõttu.

10.2 Üürileandja ei vastuta Üürniku vara eest, mis jäi sõidukis pärast käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist.

 1. Konfidentsiaalsuse sätted

11.1 Pooled kohustavad mitte avaldada kolmandatele isikutele käesoleva lepingu tingimusi ja muu informatsiooni mis nad said käesoleva lepingu täitmise jooksul, välja arvatud juhtudel, kui see on nõutud kooskõlas kohaldava seadusandlusega või riigiorganite seadusjärgse nõue alusel, kui nad tegutsevad kooskõlas oma volitustega.

11.2 Üürileandja teavitab Üürniku, et sõiduki sees on olemas GPS jälgimise majakas. Üürileandja kohustub kasutama majakase andmed vaid sõiduki mitte tagastamise või varguse korral. Käesoleva lepingu sõlmimisega Üürnik kinnitab oma nõusoleku GPS majakase olemasoluga renditud sõidukis.

11.3 Käesoleva lepingu sõlmimisega Üürnik annab oma nõusoleku Üürileandjale käesoleva lepingu täitmise jooksul saadud informatsiooni hoidmiseks.

11.4 Konfidentsiaalsus sätted jäävad kehtima 1 aasta jooksul pärast käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist.

 1. Muud sätted

12.1 Käesolevale lepingule kohaldub Eesti Vabariigi seadusandlus.

12.2 Kõik vaidlused seoses käesoleva lepingu tingimuste täitmise või mittetäitmisega Pooled püüavad lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidluse lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu, Pooled on õigustatud pöörduda Eesti Vabariigi tsiviilkohtusse asja lahendamiseks kooskõlas kehtiva Eesti seadusandlusega.

12.3 Kõik käesoleva lepingu tingimuste muutmine või täiendamine peab olema vormistatud lepingu lisadena ja peavad olema allkirjastatud mõlema poolte poolt. Korralikult vormistatud lepingu lisad moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

 Poolte allkirjad

 

Lisa 1

Sõiduki kasutamise juhend

Üürnik on kohustatud kasutama renditud sõiduki ainult kooskõlas läesoleva juhendi tingimustega.

renditud sõiduki kasutamise tingimused.

Üürnikul on õigus:

 • kasutama sõiduki kooskõlas selle sihtostarvega Eesti piirides;
 • teostama reisijate vedu, kuid mitte rohkem kui 3 reisijat korraga;
 • paigaldama sõidukis lapsetugitooli ja muud vahendid alaealiste lapse veoks, kui nende kasutamine on kehtiva Eesti seadusandlusega lubatud;
 • teostama koduloomade vedu, tingimusel, et need loomad on vastava transprordipuuris;
 • hoidma sõidukis oma vara (CD, õhu värskendajad ja muud).

Üürnik pole õigustatud:

 • sisse viia muudatused sõiduki tehnilise konstruktsioonisse;
 • teostama kaubavedu, kui kaubad ulatuvad sõiduki mõõdude välja või kui nende mass on suurem kui tootja poolt lubatud sõidukiga veoks kauba mass;
 • kasutama sõiduki taksaveoks või muu äritegevuse jaoks ilma Üürileandja endise nõusoleku;
 • suitsetama sõiduki sees;
 • liikumiseks teel, mille katte ja kvaliteet ei sobi sõidukile;
 • liiklusreeglite rikkuma või toime panema muud õigusvastased teod sõiduki kasutamisega;
 • Edastama sõiduki kolmandatele isikutele kasutamiseks, sealhulgas allüürile;
 • kasutama sõiduki autojuhtimise õppimiseks või õpetamiseks;
 • kasutama sõiduki rassides osalemiseks.

Üürnik on kohustatud:

 • jälgima sõiduki tehnilise korra ja rikke esinemisel pöörduma Üürileandja poolt määratud remondikeskusse;
 • tasuma kõikede hooaja tööde eest mis on sõidukiga seotud, sealhulgas rehvide vahetuse eest hooajast sõltuvalt;
 • õigeagselt täitma sõiduki vastava kvaliteedi kütusega;
 • hoidma sõiduki sise ja välispinna puhtuses ja korras.